විද්යාගාර උපකරණ

මයිටොප් විසින් රසායනික විද්‍යාගාරවල සහ පිරිසිදු කාමරවල නිතිපතා භාවිතා කරන මූලික රසායනාගාර උපකරණ ලබා දෙයි, එනම් A2 OR B2 ජීව විද්‍යාත්මක ආරක්ෂණ කැබිනට්ටුව, ලැමිනර් ප්‍රවාහ කැබිනට්ටුව, පාස් පෙට්ටිය සහ භාණ්ඩ සහ පුද්ගලයින් සඳහා වායු ස්නානය. පාරිභෝගිකයාගේ උපරිම ඉල්ලුම තෘප්තිමත් කිරීම සඳහා ඉහත රසායනාගාර උපකරණ සඳහා අභිරුචිකරණය අපි පිරිනමන්නෙමු

කරුණාකර ඔබගේ විමසීම් මෙහි එවන්න

අනුචලන ඉහළට
කේතය පරිලෝකනය කරන්න