දුම් හුඩ්

රසායනාගාර දුම් ආවරණයක් යනු මූලික වශයෙන් විෂ දුම, වාෂ්ප සහ දූවිලි වලට එරෙහිව පුද්ගල ආරක්ෂාව සැපයීම සඳහා ක්‍රියා කරන වාතාශ්‍රය පද්ධතියකි. එහි ද්විතියික කාර්යය වන්නේ භෞතික බාධකයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම සහ රසායනික කාන්දුවීම්, පලායන ප්‍රතික්‍රියා සහ ගිනි ගැනීමෙන් ආරක්ෂා වීමයි. රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ වැඩ කරන රසායනාගාර කාර්ය මණ්ඩලයට ආරක්ෂාව සපයන බැවින් සෑම රසායනාගාරයක් සඳහාම වැදගත්ම පහසුකම් අතර දුම් ආවරණ වේ.

කරුණාකර ඔබගේ විමසීම් මෙහි එවන්න

අනුචලන ඉහළට
කේතය පරිලෝකනය කරන්න